تغییر پارادایم صنایع در ۲۰۲۲

تغییر پارادایم صنایع در ۲۰۲۲

پیش بینی گروه مشاوره اقتصادی آکسفورد

|مسعود محسني – مديرمسئول|

گروه مشاوره اقتصادی آکسفورد چشــم انداز صنایع مختلف را پس از عصر پاندمی و تا سال ۲۰۲۲ ترسیم
کرد. این پژوهش تاکید می کند که از انتهای ســال۲۰۲۱ جهان به رشد اقتصادی مثبت بازخواهد گشت.
بررســیهای این مطالعه نشــان می دهد برخی از صنایع مانند نفت به آســانی به وضعیــت قبل از کرونا
برنمیگردند؛ اما از آن سو صنایع بزرگی مانند صنایع دارویی و پزشکی تصویر اقتصاد در جهان را بازسازی
خواهند کرد. در عین حال پیش بینی شده است کشورهایی مثل چین وکره جنوبی برندگان دنیای پساکرونا
باشند، در ادامه بخش هایی از این گزارش را میخوانیم:
تحقیقات گروه مشاوره اقتصادی دانشگاه آکسفورد نشان میدهد صنعت در جهان طی سال ۲۰۲۱ روندی
متفاوت در پیش خواهد گرفت و دیگر به وضعیت قبل از پاندمی برنمیگردد. آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۱ با
رشد اقتصادی منفی دست و پنجه نرم خواهد کرد و بالعکس، چین و هند به رشدهای باالتر از ۶ درصد دست
می یابند. فناوری اطالعات و ارتباطات همپای صنعت و تولیدات صنعتی رشد خواهد کرد و حتی از آن پیشی
خواهد گرفت ضمن اینکه بخش استخراج کنندگان مواد خام اعم از نفت و زغال سنگ و… در رکود به کار خود
ادامه خواهند داد. این پژوهش تاکید دارد از فصل سوم سال ۲۰۲۱ جهان به رشد اقتصادی مثبت برمیگردد
و در پایان سال آتی نیز نرخ رشــد اقتصادی به سطح ۵ /۱ درصد خواهد رسید. این گزارش تصریح می کند
صنعت و بخش های تولیدی پس از یک دوره رکود به شرایط رشد برگشته و با تحریک کل اقتصاد، در انتهای
سال ۲۰۲۲ ،رشد احتمالی جهان به ورای ۸ /۴ درصد می رسانند. بخش مسکن، ساخت وساز و مستغالت
یکی از مهم ترین صنایعی است که در نتیجه توجه به دیجیتالی شدن اقتصاد جهانی با کاهش شدید تقاضا
روبه رو خواهد شد. زخم های پاندمی کامال التیام نخواهد یافت، اما از محل دیجیتالی شدن اقتصاد، شاهد
دامنه ای از شکوفایی در بخش هایی از اقتصاد جهان خواهیم بود.
یکی از شــکاف هایی که در فضای پســاکرونا رخ خواهد داد، روند تحول در صنایع مختلف و اســتقبال از
دیجیتالی شــدن فروش و روباتیک شدن فرآیند تولید است که تاثیر آن بر همه بخش ها، صنایع و کشورها
یکسان نخواهد بود. یک نکته البته انکارنشدنی است و آن اهمیت یافتن روزافزون تولید و مصرف انرژی پاک
در جهان است که احتماال به شکل پررنگی خود را در صنعت خودرو و تولید محصوالت برقی و هیبریدی در
سال ۲۰۲۲ نشان خواهد داد. این موردی است که احتماال نه تنها بازار خودرو که زنجیره تامین سنتی این
صنعت را به کل دگرگون سازد.
نگرانی در رابطه با صنعت گردشگری موضوعی است که به نظر می رسد در سال ۲۰۲۲ کماکان ادامه خواهد
داشت و توریست ها همچنان در محدوده جغرافیایی سکونت خود به سفر می روند. به طور کلی در فضای پس
از کرونا، سفر هوایی بین المللی، همچنان کمرنگ بوده و قادر نیست دوباره جایگزین نشست های آنالین شود
از این رو گردشگری کاری و تجاری نیز احتماال چشم انداز شگفت انگیزی نخواهد داشت.

موتور رشد اقتصادی در جهان پساکرونا

همه چیز از بهبود سریع شرایط حکایت دارد. برخالف دوره بحران مالی ۲۰۰۸ که بسیاری از صنایع تا مرز
ورشکستگی حرکت کردند، در دوره پســاکرونا، پیش بینی ها از بهبود صنایع تا دوبرابر سریع تر از بحران
اقتصادی سال ۲۰۰۸ حکایت دارد. در دوره فعلی، تنها هتل داری و صنایع هوایی بودند که به شدت از پاندمی
تاثیر پذیرفتند. به لطف کشف واکسن کرونا، احیای اقتصاد به ویژه در چین سرعت بسیار باالیی خواهد داشت،
در عین حال بخش خدمات به دلیــل ترس از احتمال ابتالی مجدد به کرونا، کماکان در بخش های مرتبط
با گردشــگری کند و آهسته بهبود می یابد. موتور رشد در بســیاری از اقتصادها در جهان پساکرونا اقتصاد
دیجیتالی و روند رو به رشد تجارت الکترونیک است. موضوعی که احتماال در فضای پس از غلبه بر پاندمی نیز
رشد باالی فعلی خود را حفظ کند. در آینده به طور کلی سه بخش »فناوری اطالعات و ارتباطات«،»اقتصاد
دیجیتالی« شامل صنعت مالی اعم از تامین مالی، »تجارت و پرداخت الکترونیک« و نیز »تولیدات صنعتی«
موتورهای محرک رشد اقتصاد جهان هستند.

منبع : den.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!