فاطمه مقیمی

1مطلب موجود می باشد.
سیده فاطمه مقیمی
صنعت و ثروت

با حداقل ها هم می توان کار کرد


گفت و گو با “سیده فاطمه مقیمی” درباره کارآفرینی زنان

error: Content is protected !!