غیر خوراکی

1مطلب موجود می باشد.
بازار مصرف محصولات خوراکی
کسب و کار خوانی

بازار مصرف محصولات خوراکی


با توجه به محاسبات انجام شده، اندازه بازار مصرف محصولات خوراکی ایران در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۷۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

error: Content is protected !!