شورای عالی بورس

1مطلب موجود می باشد.
نیاز سرمایه گذاری فین تک ها
استارت آپ

نیاز سرمایه گذاری فین تک ها


فین‌تک یا فناوری مالی به معنای کاربرد نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالی است.

error: Content is protected !!