زر

1مطلب موجود می باشد.
زر
برندها

کارآفرین ایرانی: مرتضی سلطانی (گروه زر)


به سراغ مردی می‌رویم که خالق یکی از برندهای معروف ماکارونی به نام زر ماکارون است.

error: Content is protected !!