دانشگاه شریف

1مطلب موجود می باشد.
نقش بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران
صنعت و ثروت

نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران


بنگاه‌های کوچک و متوسط نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پيوند با صنایع، زمينه های توسعه اقتصادی را فراهم می آورند.

error: Content is protected !!