ثروت

1مطلب موجود می باشد.
غول صنعتی خاورميانه
صنعت و ثروت

غول صنعتی خاورميانه


نگاهی به زوايای پيدا و پنهان شهرك صنعتی شمس‌آباد اگر بخواهيم بدون هيچ مقدمه‌اي سراغ اصل موضوع برويم بايد بيان كنيم كه شهرک‌های صنعتی بستري مناسب برای…

error: Content is protected !!