افزایش تولید

1مطلب موجود می باشد.
سفره مردم با افزایش تولید بزرگ می‌شود
صنعت و ثروت

سفره مردم با افزایش تولید بزرگ می‌شود


افزایش تولید رکن اساسی در توسعه اقتصادی محسوب شده و این موضوع در سایه تعیین قیمت بر اساس شرایط تولید و بازار تحقق خواهد یافت.

error: Content is protected !!