فصلنامه-ثروت-آفرینی-شماره-۶ و۷ -نسخه الکترونیک pdf

100,000 ریال

فصلنامه ثروت آفرینی در حوزه کسب و کار منتشر می شود.”ثروت آفرینی” رویکردی مثبت نگر ، شوق آفرین داشته و با معرفی پتانسیل های موجود در کسب و کار و معرفی کارآفرینان موفق ، برندهای برتر و در حوزه های مختلف سعی بر تقویت روحیه باور به توانمندیها به منظور ثروت آفرینی دارد .
در فصلهای صنعت و ثروت ، گردشگری ، برندهای برنده ، استارتاپها و کسب و کار خوانی ، مطالب بروز و کاربردی خواهید خواند.
ثروت آفرینی آماده معرفی شرکتها و برندها در نشریه ثروت آفرینی در قالبهای مختلف می باشد  .

فصلنامه ثروت آفرینی پاییز و زمستان 1399 نسخه الکترونیک(PDF)

 

 

 

error: Content is protected !!